ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងចូលរួមពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសត្វខ្លាអន្តរជាតិចិននៅទីក្រុងសៀងហៃប៊ូតលេខ E២៥១ ស្វាគមន៍អតិថិជនថ្មីនិងចាស់មកទស្សនានិងចរចា។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងចូលរួមពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសត្វខ្លាអន្តរជាតិចិននៅទីក្រុងសៀងហៃប៊ូតលេខ E២៥១ ស្វាគមន៍អតិថិជនថ្មីនិងចាស់មកទស្សនានិងចរចា។


ពេលវេលាប្រកាសៈខែវិច្ឆិកា ២៤-២០២០