ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

202061013583179647
រោងចក្រថ្មីបើកនៅឆ្នាំ ២០១៩

202061013583179647
រោងចក្រថ្មីបើកនៅឆ្នាំ ២០១៩

202061013583179647
រោងចក្រថ្មីបើកនៅឆ្នាំ ២០១៩

202061013583179647
ការភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនកិន

202061013583179647
ហាងព្យាបាលកំដៅ

202061013583179647
ឃ្លាំង

202061013583179647
មន្ទីរពិសោធន៍

202061013583179647
វេចខ្ចប់

202061013583179647
សំអាត

202061013583179647
ក្លែងបន្លំ

202061013583179647
ការដឹកជញ្ជូន

202061013583179647
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

202061013583179647
បង្ហាញរូបភាព

202061013583179647
រូបភាពការិយាល័យ

202061013583179647
របស់​ឆៅ