ទ្រនាប់ក្រឡុកស៊ីឡាំង

  • Cylindrical Roller Bearing

    ទ្រនាប់ក្រឡុកស៊ីឡាំង

    ទ្រនាប់ក្រឡុកស៊ីឡាំងគឺជាផ្នែកមួយនៃទ្រនាប់វិលដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើប។ វាពឹងផ្អែកលើទំនាក់ទំនងវិលរវាងសមាសធាតុសំខាន់ៗដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្នែកបង្វិល។ ទ្រនាប់ទ្រទ្រង់ឥឡូវនេះភាគច្រើនមានលក្ខណៈស្តង់ដារ។ ទ្រនាប់ទ្រនាប់មានគុណសម្បត្តិនៃកម្លាំងបង្វិលតូចដែលត្រូវការសម្រាប់ ការចាប់ផ្តើម, ភាពត្រឹមត្រូវបង្វិលខ្ពស់និងជម្រើសងាយស្រួល។