ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Bauma CHINA 2018, Booth No. N5.691. ស្វាគមន៍អតិថិជនថ្មីនិងចាស់មកទស្សនានិងចរចារ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Bauma CHINA 2018, Booth No. N5.691. ស្វាគមន៍អតិថិជនថ្មីនិងចាស់មកទស្សនានិងចរចារ។


ពេលវេលាប្រកាសៈខែវិច្ឆិកា ២៤-២០២០