ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនៅហ្វ្រែងហ្វើតនៅឌូបៃ។ លេខស្តង់គឺ sa-j38.w ស្វាគមន៍អតិថិជនថ្មីនិងចាស់មកទស្សនានិងចរចារ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនៅហ្វ្រែងហ្វើតនៅឌូបៃ។ លេខស្តង់គឺ sa-j38.w ស្វាគមន៍អតិថិជនថ្មីនិងចាស់មកទស្សនានិងចរចារ។


ពេលវេលាប្រកាសៈខែវិច្ឆិកា ២៤-២០២០