ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ១៩ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងវគ្គទី ១២៥ នៃពិព័រណ៍ខាន់តុនស្តង់លេខ ៧.១D៤៦ ។ សូមស្វាគមន៍អតិថិជនថ្មីនិងចាស់មកទស្សនានិងចរចា។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ១៩ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងវគ្គទី ១២៥ នៃពិព័រណ៍ខាន់តុនស្តង់លេខ ៧.១D៤៦ ។ សូមស្វាគមន៍អតិថិជនថ្មីនិងចាស់មកទស្សនានិងចរចា។


ពេលវេលាប្រកាសៈខែវិច្ឆិកា ២៤-២០២០